www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đoàn Minh Tuấn

Năm sinh: 
1992
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Mỹ
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Mỹ
Email: 
doanminhtuan3960@gmail.com
Điện thoại: 
0983563860
Nghề nghiệp: 
Điện
Nơi công tác: 
Phú Quốc