www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đặng Nguyễn Gia Ly

Năm sinh: 
1995
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 5 - Tiên Sơn - Tiên Phước - Quảng Nam
Email: 
lymupmupa2k6@gmail.com
Điện thoại: 
0963372654
Nghề nghiệp: 
Học sinh
Nơi công tác: 
Tiên Phước