www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Bùi Nguyên Nhật

Năm sinh: 
1995
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Cảnh - Tiên Phước - Quảng Nam
Email: 
nhattc696@gmail.com
Điện thoại: 
0969067231
Nghề nghiệp: 
Công ty TNHH thép Vina Kyoei
Nơi công tác: 
Mỹ Xuân - Tân Thành - BR-VT