www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đặng Thị Mỹ Truyện

Năm sinh: 
1988
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên Sơn
Địa chỉ liên lạc: 
Y Tế Hải Châu 1
Email: 
uocnguyensaobang2000@yahoo.com
Điện thoại: 
01668444925
Nghề nghiệp: 
Y tá
Nơi công tác: 
Hải Châu - Đà Nẵng