www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 15.5.2019, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức tọa đàm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Tham gia tọa đàm, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, thể hiện rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môi trường thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó, đề cập tới những nội dung trọng yếu trong Di chúc của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa cho thương binh liệt sĩ, người có công với đất nước.

Giải pháp về giữ gìn bảo vệ thành quả cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã dày công xây dựng; giải pháp tổ chức, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên để xây dựng đội ngũ kế thừa sự nghiệp cách mạng; thảo luận về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trên địa bàn huyện…

                                              Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam