www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Họp góp ý lý lịch hồ sơ di tích đình làng Hội An xã Tiên Châu

Tuần qua, UBND huyện Tiên Phước đã tổ chức họp góp ý lý lịch di tích đình làng Hội An thuộc thôn Hội An xã Tiên Châu để củng cố hồ sơ, tăng thêm phần giá trị lịch sử của di tích để được bảo vệ và xét công nhận là di tích cấp tỉnh vào năm 2013.

           Đình làng Hội An có niên đại trên 150 năm, là di tích có giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cao. Đây là một không gian hoàn chỉnh của một thiết chế Đình Làng, có đầy đủ nơi thờ tự, hội họp, nhà kho nhà thủ hộ và thường dùng vào việc tổ chức Lễ và Hội của Làng.

         Tại cuộc họp, UBND huyện thống nhất đình làng Hội An là loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật. Về lý lịch di tích, giao Phòng Văn hóa –Thông tin bổ sung nội dung sự kiện lịch sử và mục lễ hội, tín ngưỡng liên quan đến di tích, tìm hiểu nghiên cứu các tài liệu tham khảo khác liên quan đến Tiên Phước và vùng đất Tiên Châu để làm phong phú thêm nội dung lý lịch của di tích.

                                              Đình làng Hội An nhìn từ bên ngoài

        Huyện cũng thống nhất diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích là 2.015 m2, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Tiên Châu lập hồ sơ cấp đất cho Đình Làng và cắm mốc giới bảo vệ di tích. Phòng VH&TT, UBND xã Tiên Châu lập phương án trùng tu di dích, dự toán kinh phí thực hiện trình UBND huyện, trước mắt khẩn trương thực hiện  phương án chống ngã đỗ, mối mọt đối với di tích để thực hiện vào đầu năm 2013. UBND xã Tiên Châu tổ chức xã hội hóa xây dựng hàng rào thép gai kết hợp trồng chè tàu, sưa bảo vệ di tích và tổ chức cho nhân dân thôn Hội An sinh hoạt hội họp tại Làng.

          Đề nghị Trung tâm Quản lý di tích tỉnh Quảng Nam hỗ trợ Phòng VH&TT hoàn tất hồ sơ và đề nghị Tỉnh công nhận Di tích Đình làng Hội An là di tích cấp Tỉnh vào tháng 01 năm 2013.

                                                       Theo Cổng điện tử Tiên Phước

  Ngôi đình làng cổ nhất Tiên Phước có nguy cơ sụp đổ