www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Huyện ủy Tiên Phước nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát

Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Tiên Phước đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

       Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy Tiên Phước luôn chú trọng công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; tập huấn, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là thực hiện Quy chế làm việc, quản lý nhà nước về đất đai, công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới…; thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu, giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao. 

Từ sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, hoạt động của UBKT các cấp có nhiều đổi mới. Ngoài việc tham mưu, giúp cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và quy chế làm việc, ban hành các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã tập trung triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên; các vụ việc tồn đọng trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp được xem xét, giải quyết cơ bản dứt điểm. Các cấp uỷ Đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện kiểm tra, xử lý những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm; công tác giám sát được tăng cường, từng bước phát huy tác dụng trong việc cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm; việc xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng kịp thời, đúng quy định của Đảng, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn huyện. 

Trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát tại 35 tổ chức đảng và 40 đảng viên (Kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng: kiểm tra 19 tổ chức đảng, 22 đảng viên; giám sát 15 tổ chức đảng, 15 đảng viên. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại 01 tổ chức đảng, 03 cá nhân), đạt 61% nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa đề ra. Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, giữ gìn kỷ luật kỷ cương của Đảng. UBKT Huyện ủy kiểm tra, giám sát 92 cuộc, đạt 100% kế hoạch hằng năm (Trong đó: 24 cuộc về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 18 cuộc về thi hành kỷ luật trong Đảng, 24 cuộc về thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, 02 cuộc kiểm tra tài chính Đảng đối với cơ quan cấp ủy cùng cấp; giám sát 18 tổ chức đảng và 18 đảng viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 06 tổ chức đảng và 12 đảng viên).Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy những nhân tố tích cực, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và hướng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện và từng địa phương, đơn vị, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, từ năm 2016 đến nay cấp ủy huyện và cơ sở xử lý kỷ luật 02 tổ chức đảng và 25 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xử lý kỷ luật 01 cấp ủy viên cùng cấp (khiển trách); Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý kỷ luật 02 tổ chức đảng (01 khiển trách, 01 cảnh cáo), 03 đảng viên (01 cảnh cáo, 01 cách chức, 01 khai trừ). UBKT Huyện ủy xử lý kỷ luật 08 đảng viên (khiển trách 04, cảnh cáo 03, khai trừ 01). Đảng ủy cơ sở xử lý kỷ luật 07 đảng viên (05 khiển trách, 02 cảnh cáo). Chi bộ cơ sở xử lý kỷ luật 11 đảng viên (08 khiển trách, 03 cảnh cáo); chi bộ dưới cơ sở xử lý kỷ luật 10 đảng viên (09 khiển trách, 01 cảnh cáo).

 Song, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, thiếu sót. Cấp ủy, tổ chức Đảng ở một số nơi chưa nhận thức đúng và phát huy vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo; chất lượng của công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; việc phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. Công tác tự kiểm tra của chi bộ chưa được quan tâm đúng mức. Việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau khi có kết luận kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa nghiêm túc.

Trong thời gian tới, để công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao hơn nữa, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Cấp ủy, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vai trò vị trí, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; làm cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên thấy được kiểm tra, giám sát là việc không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Hai là, kết hợp kiểm tra, giám sát định kỳ với đột xuất việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Nắm vững sự chỉ đạo của Cấp ủy, UBKT cấp trên và tình hình thực tiễn của huyện, cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Cấp ủy, UBKT các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, kết hợp kiểm tra, giám sát định kỳ với đột xuất, trong đó đặc biệt coi trọng và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát đột xuất. Tăng cường giám sát theo chuyên đề, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.

Ba là, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đối với việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Bí thư cấp ủy, cấp ủy các cấp phải đề cao trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành các nội dung nghị quyết, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, xử lý; đồng thời chỉ đạo ủy ban kiểm tra xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Bốn là, nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp. Các cấp ủy Đảng cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, có chất lượng cao để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Động viên cán bộ kiểm tra tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức thực tiễn. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát để bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/HU của Huyện ủy Tiên Phước (gọi tắc là Đề án 03).

Năm là, phát huy tính tự giác của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của quần chúng trong công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần duy trì thực hiện tốt nền nếp chế độ sinh hoạt, phát huy dân chủ, bảo đảm cho mọi cán bộ, đảng viên được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung liên quan đến hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; bảo đảm tính giáo dục, chiến đấu và hiệu quả trong kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tiếp tục thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp giữa người đúng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.Định kỳ tổ chức cho đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng tự phê bình trước quần chúng; đồng thời lấy ý kiến nhận xét của quần chúng về tư cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Sáu là, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT các cấp: Cấp ủy các cấp thực hiện tốt quy chế làm việc thứ tư tuần cuối tháng và phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi ủy, chi bộ theo quy định và thường xuyên bám sát cơ sở; chú trọng sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. 

       Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Tiên Phước và 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Ngành Kiểm tra Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát được Đảng giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVI đã đề ra, xây dựng thành công huyện Nông thôn mới vào năm 2022 và đạt huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020 - 2025.   

             Phan Văn Dương - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tiên Phước