www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Những tin chính hoạt động của UBND Tiên Phước đầu tháng 9/2013

 Những tin chính về những hoạt động vừa diễn ra của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước trong đầu tháng 9, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9 năm 2013.

 

                                                                Theo UBND huyện Tiên Phước

Những tin chính hoạt động của UBND huyện Tiên Phước cuối tháng 8/2013