www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Những tin chính hoạt động của UBND Tiên Phước cuối tháng 8/2013

 Những tin chính về những hoạt động vừa diễn ra của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước trong cuối tháng 8 từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8 năm 2013.

                                                                                                     Theo UBND Tiên Phước