www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước tháng 9 năm 2017

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong tháng 9 năm 2017 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.

 

 

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 01.09.2017

 

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 05.09.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 08.09.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 12.09.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 15.09.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 19.09.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 22.09.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 26.09.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 29.09.2017