www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Sáng ngày 29-12-2017, tại Hội trường Trung tâm văn hóa huyện, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Tham dự hội nghị có gần 400 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện và cơ sở. Đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Đồng chí Hường Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; đồng chí Phùng Văn Huy – HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quán triệt nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

 
                                                 Quang cảnh Hội nghị
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh những nội dung tại hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị vô cùng quan trọng, qua đó góp phần sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân,… quyết định đến phát triển của toàn huyện. Sau hội nghị này, đồng chí đề nghị các Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị mình (hoàn thành trong tháng 01-2017).
 
    Căn cứ thực tế của địa phương, đơn vị mình xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy lựa chọn nội dung phù hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (ít nhất 1 lần), hoàn thành trong quý I-2018. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực làm tốt tác chăm lo các đối tượng chính sách, an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018 và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018.
 
                                                   Ngọc Triều - Ban TG HU Tiên Phước