www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Gần 30 tỷ đồng đầu tư xây dựng Đập Xai Mưa xã Tiên Lãnh

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đập Xai Mưa, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng mới hạng mục đập dâng bêtông; xây dựng mới hệ thống đường ống nước tưới nông nghiệp bằng ống nhựa HDPE; xây dựng mới hệ thống đường ống nước sinh hoạt bằng ống nhựa HDPE. Tổng mức đầu tư dự án gần 30 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 20 tỷ đồng; còn lại ngân sách huyện. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2021.

Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới cho diện tích khoảng 14ha đất sản nông nghiệp vụ Hè Thu, hơn 40ha vụ Đông Xuân và cấp nước sinh hoạt cho 2300 nhân khẩu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án.

UBND tỉnh giao UBND huyện Tiên Phước (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

                                          Linh Chi - VP.UBND tỉnh Quảng Nam