www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thực tiễn và kinh nghiệm từ một Đảng bộ cơ sở

 Đảng bộ xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước được phát triển từ chi bộ vào ngày 25/01/2007, ban đầu có 31 đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ đã có 08 chi bộ trực thuộc với 53 đảng viên.

     Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế vườn, kinh tế rừng, kết hợp với chăn nuôi, trong đó cây lòn bon được xem là cây chủ lực - thế mạnh của địa phương. Trong tổng số hơn 180 ha diện tích vườn, cây lòn bon chiếm hơn 120 ha, diện tích còn lại được cơ cấu các loại cây khác có giá trị kinh tế cao như: Tiêu, Măng Cụt, …

     Giá trị thu nhập từ kinh tế vườn bình quân mỗi năm trên 13 tỷ đồng. Kinh tế rừng phát triển khá mạnh, tổng diện tích rừng trồng trong nhân dân 3 năm qua trên 270 ha, giá trị thu nhập trên 10 tỷ đồng, đây là một trong những nguồn thu chính, góp phần xóa hộ đói, tăng nhanh hộ khá giàu của địa phương.

 

                      Cây lòn bon mang hiệu quả kinh tế cao cho địa phương. 

 

      Những năm qua, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn theo đúng pháp luật. Diện tích rừng phòng hộ được giữ vững, ngăn chặn kịp thời tình trạng phát rừng trái phép để trồng cây nguyên liệu. Đặc biệt, đến nay cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đất lâm nghiệp cho nhân dân. Lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đúng mức, xem đây là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội để địa phương phát triển bền vững.

      Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm - nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trong đầu tư xây dựng các công trình bức thiết của địa phương như: tuyến đường ven sông Tiên, Nghĩa trang liệt sĩ xã. Đặc biệt chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn đạt kết quả khá cao. Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách xã được giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng luật định, công khai dân chủ. Các chỉ tiêu thu - chi ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả cao theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2017 đạt 17/19 tiêu chí.

     Bên cạnh việc phát triển kinh tế, việc chăm lo đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, từng bước cải thiện đời sống tinh thần cho nhân dân được quan tâm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có bước chuyển biến tích cực. Các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phát triển sôi nổi; mô hình chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình được xây dựng và duy trì nề nếp hoạt động, phát huy hiệu quả; các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, tạo niềm tin trong nhân dân.

        Hệ thống trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy - học, đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo của các nhà trường được chăm lo đầu tư, củng cố, kiện toàn, đảm bảo nhu cầu học tập của nhân dân. Chất lượng giáo dục ở các nhà trường chuyển biến rõ nét; chất lượng phổ cập giáo dục TH, THCS ngày được nâng lên, cơ bản hoàn thành chương trình phổ cấp giáo dục cho trẻ 5 tuổi theo chủ trương của Đảng. Việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo luôn được Đảng ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nên đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Công tác an ninh, quốc phòng luôn được chú trọng quan tâm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

       Với sự nỗ lực, phấn đấu và những thành tích đó, Đảng bộ xã đã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2011, 2012, 2013). Phong trào thi đua của xã được cấp trên đánh giá cao, nhiều năm liền được đứng vào tốp đầu trong phong trào thi đua toàn huyện; đặc biệt năm 2013, là địa phương dẫn đầu khối xã, thị trấn, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

     Từ thực tiễn phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Châu trong những năm qua, một xã có đặc điểm tương đồng với nhiều địa phương khác trong huyện, nhưng đã có được bước đi lên vững chắc, tạo được những thành tích ban đầu đáng trân trọng, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho phong trào chung toàn huyện:

    Một là, Đảng ủy cần tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy được sức mạnh tập thể, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn, hợp lòng dân; sắc bén trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Tuân thủ, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, gắn với cụ thể hóa nghị quyết Đại hội cấp mình với các giải pháp sát thực tế, xác định lộ trình hợp lý, khoa học để hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đề ra. Cần thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; hàng năm, cần đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục, phương hướng phấn đấu cho năm sau.

     Hai là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.

     Ba là, thường xuyên chăm lo công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, xem đây là một khâu quan trọng, có tính quyết định đối với sự phát triển của địa phương.

      Bốn là, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phải không ngừng phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết, thường xuyên chỉ đạo xây dựng mối quan hệ phối hợp, kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các tổ chức trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

     Có thể khẳng định rằng, nguyên nhân của những thành công trên đó chính là việc phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng và toàn xã hội. Đây chính là yếu tố then chốt tạo nên những thành quả như mong đợi từ Đảng bộ xã Tiên Châu trong 3 năm qua. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiên Châu sẽ không ngừng nổ lực, phấn đấu hơn nữa để tiếp tục giành được hiều thắng lợi trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

                                Nguyễn Bông - Ban Tuyên giáo Tiên Phước