www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc Cor

Trong 2 ngày (21 và 22/8/2019) Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước đã tiến hành giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc Cor tại 02 xã: Tiên An, Tiên Lập, Phòng LĐ-TB&XH và Phòng giáo dục huyện.

Trong thời gian qua, công tác dân tộc được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, địa phương 02 xã Tiên An, Tiên Lập đã tập trung triển khai lồng ghép nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vào vùng có đồng bào dân tộc Cor sinh sống và tạo ra nhiều chuyển biến tích cực.  

Hệ thống cơ sở hạ tầng tại 02 xã từng bước được đầu tư đảm bảo phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, các chính sách xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả, công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Cor được được quan tâm triển khai thực hiện, đời sống đông bào dân tộc từng bước được cải thiện và nâng lên đáng kể. 

 


Đoàn thực hiện giám sát tại các địa phương, đơn vị

 Từ năm 2016- 2018, huyện đầu tư xây dựng 20 nhà cho hộ đồng bào dân tộc với kinh phí 735 triệu đồng; xây dựng 7 km đường giao thông vào làng với kinh phí 34,2 tỷ đồng; xây dựng hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt tại làng suối Dưa kinh phí trên 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 04 hộ theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ kinh phí 5,2 triệu đồng; thực hiện giao đất lâm nghiệp cho hộ có rừng quản lý theo Quyết định 386 của UBND huyện cho 24 hộ với 707 ha.

Trong năm 2018, huyện đã xây dựng 02 cụm loa truyền thanh tại làng Suối Dưa và Hang Dơi với kinh phí 10 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 01 nhà Rông tại xã Tiên Lập kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Chính sách hỗ trợ giáo dục theo Nghị định 74, Nghị định 86 của Chính phủ được thực hiện thường xuyên với 61 em học sinh các cấp được hỗ trợ với kinh phí 151 triệu đồng; hỗ trợ giải quyết vay vốn cho 15 hộ đồng bào dân tộc với số tiến 72 triệu đồng... 

Đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc Cor tại các địa phương, đơn vị đồng thời đề nghị địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt trong thời gian qua. Đoàn giám sát  sẽ đề xuất, kiến nghị với UBND huyện và ngành cấp trên để có giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách cho đồng bào dân tộc Cor trong thời gian tới.

                                             Theo UBMTTQVN huyện Tiên Phước