www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Danh sách các đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước vừa có thông báo số 04/TB-HĐĐG công bố danh sách các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.

  Nội dung thông báo nêu rõ: Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Tiên Phước tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực Mỏ Đất Đồi Dương Phụng, thôn 1, xã Tiên Thọ; khu vực Mỏ Cát Thác Ngấn, thôn 2, thôn 3, xã Tiên An; khu vực Mỏ Cát Đá Chồng, Mít Nài, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước. Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực này, cụ thể như sau: 

1. Khu vực Mỏ Đất san lấp Đồi Dương Phụng, thôn 1, xã Tiên Thọ.

- Khách hàng trúng đấu giá: Công ty Cổ phần xây dựng Toàn Tiến;

- Địa chỉ: Số 100, Hồ Nghinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

- Với mức thu tiền cấp quyền KTKS đã trả là: R = 3,36%.

2. Khu vực Mỏ Cát Mít Nài, Đá Chồng thôn 3, xã Tiên An.

- Khách hàng trúng đấu giá: Công ty Cổ phần xây dựng Toàn Tiến;

- Địa chỉ: Số 100, Hồ Nghinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

- Với mức thu tiền cấp quyền KTKS đã trả là: R = 6%.

3. Khu vực Mỏ Cát Thác Ngấn thôn 2, thôn 3, xã Tiên An.

- Khách hàng trúng đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại và Môi trường Vạn Long;

- Địa chỉ: Số 233, Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

- Với mức thu tiền cấp quyền KTKS đã trả là: R = 6%.

                                        Thúy Hằng - VP.UBND tỉnh Quảng Nam

Kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện

 Bổ sung một số nội dung về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Tiên Phước