www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đầu tư nhiều công trình hạ tầng xây dựng nông thôn mới

 Ngày 22.5.2018, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại các xã đăng ký xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2020, và các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Tiên Phước có 7 xã được tỉnh đồng ý chọn triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 và có 3 xã Tiên Cảnh, Tiên Sơn, Tiên Phong đã về đích NTM vào năm 2015.

Trong năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, huyện tập trung đầu tư 18 công trình hạ tầng thiết yếu tại các xã đăng ký xây dựng NTM. Trong đó có 5 công trình đập bổi, kênh mương nội đồng; 8 khu thể thao, nhà văn hóa xã, thôn; 2 trường học; 2 công trình giao thông, hệ thống thoát nước và 1 nghĩa trang nhân dân. Tổng nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm 2017 gần 97 tỷ đồng; trong đó vốn Chương trình xây dựng NTM gần 22 tỷ đồng.

Năm 2018, huyện đã phê duyệt 104 công trình, dự kiến mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng. Hiện địa bàn có 21 hợp tác xã (năm 2017 thành lập mới 10 hợp tác xã). Đến nay có 14/14 xã được huyện phê duyệt phương án xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 12,06% (năm 2016), xuống còn 9,23% (năm 2017). Tổng tiêu chí NTM trên địa bàn huyện đạt 179 tiêu chí, bình quân đạt gần 13 tiêu chí/xã. Đối với 3 xã đạt chuẩn NTM năm 2015 bị rớt 6 tiêu chí...

                                                              Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam