www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập năm 1945, vị nhân sĩ xứ Tiên đất Quảng ở tuổi 70 vẫn tận lòng vị quốc, nhận lời làm bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ Hồ Chí Minh. Ngày 31-5-1946, Hồ Chủ tịch sang Pháp đàm phán, cụ Huỳnh được tin cậy trao quyền Chủ tịch nước. 

Kiên định về nguyên tắc, cơ động, linh hoạt về sách lược, “dĩ bất biến ứng vạn biến”, đây là phương châm Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi Người sang Pháp đàm phán năm 1946. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, phải cùng lúc đối mặt với thù trong giặc ngoài.

 

Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc

Nhân Dân TV