www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

nguyễn văn trưởng

Năm sinh: 
1994
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
thôn 9 tiên lãnh
Email: 
nuocmathanhphuc125tl@gmail.com
Điện thoại: 
01694625025
Nghề nghiệp: 
chưa ổn định
Nơi công tác: 
tiên lãnh