www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước tháng 4 năm 2018

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong tháng 4 năm 2018 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.


 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 03.04.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 06.04.2018  

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 13.04.2018  

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 20.04.2018