www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước tháng 2 năm 2019

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong tháng 2 năm 2019 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.


 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 04.02.2019 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 05.02.2019 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 06.02.2019 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 07.02.2019 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 08.02.2019 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 12.02.2019 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 15.02.2019 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 20.02.2019 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 22.02.2019