www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Thủ công mỹ nghệ trầm hương Tiên Phước

Ngày 09/07/2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 2125/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Thủ công mỹ nghệ trầm hương Tiên Phước; trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội cũng như quyền lợi của hội viên khi tham gia vào Hội.
 
      Hội Thủ công mỹ nghệ trầm hương Tiên Phước là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện hoạt động trong lĩnh vực trồng cây dó, tạc trầm, khai thác, sản xuất trầm hương hoạt động trên địa bàn huyện Tiên Phước; nhằm mục đích phối hợp các hoạt động của các hội viên liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển sản phẩm đặc trưng trầm hương của huyện Tiên Phước. 
 


 
       Hội Thủ công mỹ nghệ trầm hương Tiên Phước sẽ là cầu nối giữa các cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở trầm hương (trồng, tạc trầm, khai thác, sản xuất trầm hương) trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn trợ giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở trầm hương về pháp lý, khoa học – công nghệ, đào tạo, quản lý, tài chính, thị trường. Đồng thời Hội cũng đại diện cho hội viên cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở trầm hương đề xuất, kiến nghị Nhà nước xây dựng, bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển sản xuất và tiêu thụ trầm hương.
 
         Các các nhân, tổ chức, chủ các doanh nghiệp, cơ sở trầm hương (trồng, tạc trầm, khai thác, sản xuất trầm hương) hoạt động trên địa bàn huyện khi tham gia và trở thành hội viên của Hội sẽ được hỗ trợ kinh doanh thông qua việc cung cấp thông tin, tài liệu, hội thảo, tập huấn, trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tham quan, học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài huyện; được tư vấn, giúp đỡ và thiết lập quan hệ hợp tác với các đơn vị khác về mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm và chuyên giao công nghệ; được bảo trợ các công trình nghiên cứu, các sáng chế, phát minh.                   
       Xuân Hiền  - Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam 

 

Tiên Phước xây dựng làng nghề trầm hương

 Tìm thương hiệu cho trầm cảnh Tiên Phước

Trồng dó bầu tại huyện Tiên Phước

 Xứ sở dó trầm

Tỷ phú trầm kỳ ở Tiên Phước

Trồng dó kiểng làm giàu ở Tiên Phước