www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tỉnh phản hồi ý kiến cử tri về công nhận, tu bổ di tích lịch sử ở Tiên Phước

 Việc công nhận, tu bổ các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng như phục vụ khách đến viếng thăm là một trong những nội dung được cử tri quan tâm đề xuất. Vấn đề trên đã được UBND tỉnh phản hồi:

  - Cử tri Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước đề nghị tỉnh xem xét lại tiêu chuẩn thôn văn hóa: sinh con thứ 3 trở lên trong xét công nhận thôn văn hóa đối với những thôn rộng, dân số đông rất khó đạt được theo quy định.

Thực hiện Phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” là chủ trương của Đảng, Nhà nước, do vậy UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng văn bản số 843/BCĐ-NSVHGĐ về việc ban hành Bảng điểm kiểm tra công nhận Thôn –khu phố văn hóa.

Yêu cầu UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn nhân dân các quy định xét thôn văn hóa theo đúng tiêu chí.

- Hiện nay, một số di tích lịch sử trên địa bàn huyện Tiên Phước như: Tượng đài cây cốc, mộ cụ Trần Quỳnh (Tiên Thọ), khu di tích lịch sử Lê Cơ, Hầm heo Gò Vàng, Đình làng Phú Lâm, bia di tích khu Tỉnh ủy, di tích Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lò Chén (Tiên Sơn), di tích đình làng thôn Hội An ở Tiên Châu ... chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành có liên quan sớm đầu tư, tu bổ các di tích lịch sử nói trên để giáo dục thế hệ trẻ, phục vụ khách về viếng thăm.

Theo Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 ban hành kèm theo Đề án Tu bổ cấp thiết di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, huyện Tiên Phước có 09 di tích được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tu bổ và xây dựng bia di tích. Trong các năm 2011, 2012 Tiên Phước có 05 di tích được tu bổ, xây dựng bia với kinh phí hỗ trợ 1.070.000.000đ.

Đối với những di tích khác như: mộ cụ Trần Huỳnh (Tiên Thọ), Hầm heo Gò Vàng ... chưa có trong danh mục tu bổ cấp thiết di tích thuộc Đề án. Yêu cầu UBND huyện làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

                                Thu Thủy - Văn phòng UBND Quảng Nam