www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Lộc mở lớp học Võ Vovinam - Việt võ đạo

Vừa qua, Đoàn xã Tiên Lộc tổ chức khai giảng lớp học Võ Vovinam - Việt võ đạo tại xã Tiên Lộc.

Lớp Võ được duy trì học thường xuyên tại sân UBND xã vào chiều thứ 3, thứ 5, thứ 7 hằng tuần, với 30 môn sinh tham gia học tập. Qua 02 tháng ĐVTN, học sinh tham gia học tập, ngày 22/9/2019 đã tổ chức cho 15 môn sinh đăng ký thi chuyển màu đai, kết quả 15/15 môn sinh đều đạt điểm chuyển màu đai.


Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn ĐVTN, học sinh trên địa bàn giúp đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại và thiết lập mối quan hệ giao lưu học hỏi, gắn kết giữa các bạn ĐVTN, các em học sinh trên địa bàn. 

                                                                       Theo Đoàn xã Tiên Lộc