www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình

Sáng ngày 10.7.2019, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên dương Gia đình Văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2013 – 2018; tổng kết 5 năm phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2014 – 2019; tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018.

Qua 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, huyện Tiên Phước đã thành lập được 52 mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững chống bạo lực gia đình. Hai xã Tiên Lộc, Tiên Châu được tỉnh chọn triển khai thí điểm mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực tại 10/10 thôn và đạt được kết quả nhất định. Các ban, ngành, hội, đoàn thể huyện cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, các hội thi về tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2014 – 2018 cũng đạt được những kết quả khá cao. Năm 2013, toàn huyện có 108/125 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 85%; đến năm 2018, có 116/125 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa, tỷ lệ đạt gần 96%.

Năm 2013, số hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa” đạt tỷ lệ 85%, đến năm 2018, số hộ đạt “Gia đình Văn hóa” tăng lên trên 90%. Tỷ lệ “Gia đình văn hóa” 3 năm liền cũng tăng từ 70% năm 2013 lên 85% và năm 2018. Trong năm 2018, toàn huyện có 63 tộc đạt danh hiệu Tộc Văn hóa, chiếm tỷ lệ gần 78% so với đăng ký ban đầu. Có 90/108 thôn, khối phố được công nhận Thôn, khối phố Văn hóa, đạt tỷ lệ trên 83%.

Dịp này, UBND tỉnh, Sở VH,TT &DL, UBND huyện Tiên Phước đã tuyên dương khen thưởng cho các gia đình, tộc họ, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các danh hiệu Gia đình Văn hóa , Tộc Văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

                                          Hoàng Việt - Tạp Chí Văn Hóa Quảng Nam