www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mạn đàm “Nâng cao CL, HQ công tác phối hợp tuyên truyền của các CQ khối TT”

Để tìm ra phương thức, giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền của các cơ quan trên địa bàn huyện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện nhà, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước đã tổ chức buổi Mạn đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền của các cơ quan khối tuyên truyền”.

 Tại buổi mạn đàm, các đại biểu trao đổi những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, các giải pháp, phương hướng khắc phục, nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện. Trong đó, một số giải pháp được nhiều đại biểu trao đổi, thảo luận, gồm: Thực trạng công tác phối hợp tuyên truyền ra nhân dân tại các địa phương; hiệu quả của Tổ tuyên truyền lưu động trong tuyên truyền đến nhân dân; vai trò của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền ra nhân dân; công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể với các ngành của địa phương trong việc tuyên truyền; vai trò của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền tại nơi cư trú; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu và nhiệm vụ của đảng viên trong việc truyền truyền chỉ thị, nghị quyết ra nhân dân; thực trạng công tác tuyên truyền trên website, facebook, cổng thông tin điện tử, bản tin; lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc thành lập các tổ tuyên truyền nòng cốt…

Dịp này, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện hiện nay như: báo cáo viên cơ sở trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa phát huy tính sáng tạo; kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất phục vụ công tác còn gặp nhiều khó khăn; quá nhiều văn bản cấp trên đưa về địa phương nên khó chuyển tải hết được, trong khi năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thôn, khối phố còn hạn chế;…

Phát biểu kết luận buổi mạn đàm, đồng chí Nguyễn Minh Xinh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho rằng công tác tư tưởng luôn đi trước, chính vì thế cần phải kịp thời đề ra các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện trong tình hình hiện nay. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đưa huyện nhà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022 và là huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020 – 2025.

Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu Mặt trận và các hội đoàn thể, các ban ngành khối tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn cần tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng các hình thức phù hợp; đẩy mạnh trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên - Tuyên truyền viên cơ sở; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền ra nhân dân; bám sát thực tiễn từng địa phương, đơn vị từ đó cô đọng những nội dung cần thiết để tuyên truyền đến nhân dân; tiếp tục phát huy các mô hình hay, hiệu quả về tuyên truyền trong nhân dân để tổ chức nhân rộng toàn huyện; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên website, facebook, cổng thông tin điện tử, bản tin; lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; thành lập các tổ tuyên truyền nòng cốt tại địa phương…

                                                           Mai Chi - Quảng Nam Portal