www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Kinh tế rừng Tiên Phước cho giá trị trên 200 tỷ đồng/năm

Huyện Tiên Phước đang xây dựng Dự án phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn giai đoạn 2018-2022 với diện tích 6.000 ha và Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống công nghệ cao trên diện tích 10 ha. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để nâng cao giá trị kinh tế từ rừng của địa phương có nhiều lợi thế này.

Theo thống kê trung bình hằng năm tổng sản lượng khai thác gỗ rừng đạt trên 215.000 tấn với giá trị thu lợi từng rừng trồng sản xuất ước đạt trên 200 tỷ đồng. Nhờ đó, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của nhiều xã giảm nhanh hơn so với mục tiêu đề ra. Theo thống kê hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của Tiên Phước còn gần 1.300 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 6,99%, giảm 2,24% so với năm 2017.  

Để tiếp tục khai thác thế mạnh từ kinh tế rừng, Tiên Phước đang tập trung thực hiện cấp chứng chỉ rừng trồng bền vững FSC cho 1.500 ha tại xã Tiên Lãnh, Tiên Hiệp, sau đó huyện sẽ sẽ nhân rộng sang các xã có thế mạnh trồng rừng khác. Diện tích rừng được cấp chứng tăng lên sẽ góp phần nâng cao giá trị kinh tế rừng, giúp các sản phẩm từ gỗ của Tiên Phước có điều kiện tham gia xuất khẩu sang thị trước các nước.


                                                              Trần Đức - Đài QRT