www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Huyện ủy Tiên Phước

Thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; vừa qua, Đoàn kiểm tra số 1186-QĐ/TU, ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước.

      Đoàn Kiểm tra đã tiến hành làm việc với tập thể Ban Thường vụ cấp ủy và khảo sát thực tế tại một số, cơ quan đơn vị ở địa phương trên và nhận thấy rằng, sau khi Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy được ban hành, công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm, chú trọng, Ban Thường vụ cấp ủy đã kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương mình và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

      Các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, kê khai tài sản và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính được thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm; việc xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm được thực hiện nghiêm minh đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sau khi tiến hành kiểm tra xong, Đoàn kiểm tra sẽ hoàn chỉnh nội dung báo cáo kết quả kiểm tra tại địa phương trên với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, kết luận theo quy định. 
 
                Nguyễn Văn Dũng - Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam