www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hỗ trợ phát triển cây Tiêu Tiên Phước giai đoạn 2014 -2018

 Ngày 09/6, UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho UBND huyện Tiên Phước 01 tỷ đồng/năm (nhưng tổng kinh phí hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng) để thực hiện Dự án đầu tư hỗ trợ phát triển cây Tiêu Tiên Phước giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn huyện.

           Cùng với nguồn vốn hỗ trợ này, còn có nguồn kinh phí lồng ghép từ các cơ chế, chính sách của tỉnh như cơ chế hỗ trợ phát triển một số cây trồng gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2016; phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015,… và nguồn lực của huyện Tiên Phước để phát triển cây Tiêu trên địa bàn huyện.

       UBND tỉnh giao UBND huyện Tiên Phước nghiên cứu ý kiến góp ý của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 852/SNN&PTNT-KHTC ngày 23/5/2014 (đính kèm Công văn số 213/SKHĐT-KTN ngày 01/4/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 899/STC-NS ngày 16/5/2014 của Sở Tài chính) để hoàn chỉnh lại nội dung Dự án với hình thức phù hợp và tổ chức thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện.

        Ngoài ra, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hằng năm cho UBND huyện Tiên Phước để thực hiện Dự án.

                                                                     Linh Chi - Quảng Nam Portal

 Đưa hạt tiêu vào ba lô du khách

Phuc hồi đặc sản tiêu Tiên Phước- Hiệu quả từ một mô hình khuyến nông 

Khôi phục nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm tiêu Tiên Phước

Liên kết sản xuất tiêu

Xanh lại những vườn tiêu Tiên Phước

Hồ tiêu Tiên Phước phát triển chưa xứng tầm với tiềm năng và lợi thế

Giải pháp nào cho cây tiêu Tiên Phước

Hồ tiêu Tiên Phước

Video: Cay nồng hạt tiêu Tiên Phước