www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hộ nghèo có thể vay tối đa đến 100 triệu đồng

Từ ngày 01/3/2019, hộ nghèo có thể vay tối đa đến 100 triệu đồng và thời hạn vay tối đa là 120 tháng. Đó là quy định mới được nêu trong Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Theo Quyết định này, từ ngày 01/3/2019, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng chính sách (TDCS) tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với mức vay tối đa là 100 triệu đồng và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có thể lên đến 120 tháng phù hợp với đối tượng đầu tư, chu kỳ sản xuất kinh doanh của người vay.

Đây là điều kiện thuận lợi để các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo có đủ điều kiện sản xuất kinh doanh được vay mức vốn cao hơn, đầu tư vào sản xuất, gia tăng quy mô, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững; đồng thời hạn chế tình trạng tín dụng đen, tín dụng không chính thức gia tăng, gây nhiều khó khăn cho các hộ gia đình, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội.

Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Phước có dư nợ cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo trên địa bàn huyện đạt 150,5 tỷ đồng với tổng số hộ còn dư nợ là 3.760 hộ, hầu hết các hộ vay đều sử dụng vốn có hiệu quả, chấp hành tốt các cam kết về trả lãi, trả gốc cho ngân hàng. Với quy định mới nêu trên, ngay trong đầu tháng 3/2019, NHCSXH huyện sẽ tham mưu, báo cáo cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện để triển khai và phối hợp với các ngành, các địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai cho vay, đáp ứng tốt nhu cầu của các hộ gia đình có đủ các điều kiện để sản xuất kinh doanh và đảm bảo khả năng hoàn trả vốn cho Nhà nước.

           Nguyễn Văn Hiền - Ngân Hàng CSXH Tiên Phước