www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công điện khẩn cấp phòng chống cơn bão số 11 của UBND huyện Tiên Phước

 Bão số 11 là cơn bão rất mạnh, sức gió cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh ven biển miền Trung, trong đó có khả năng đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Nam.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, dưới đây là công điện khẩn cấp số 02/ CĐ-UBND về phòng chống cơn bão số 11 của UBND huyện Tiên Phước.

  

                                                                                                      

                                                               Theo UBND huyện Tiên Phước