www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ban liên lạc họp kiện toàn và chuẩn bị cho cuộc họp ra mắt HĐH lần thứ nhất

Chiều ngày 14/04/2012, Ban liên lạc lâm thời đã tiến hành họp kiện toàn lần cuối để chuẩn bị cho cuộc họp ra mắt HĐH lần thứ 1 năm 2012. Tham dự cuộc họp ngoài các thành viên ban liên lạc còn có sự hiện diện của một số vị cố vấn.

     Các thành viên đã thảo luận và bước đầu đồng ý về đề xuất của Trưởng ban lâm thời về việc thành lập các Ban để hỗ trợ cho công tác tiếp theo của Hội như Ban Thông Tin Truyền Thông, Ban Công Tác Xã Hội, Ban Kinh Tế Tài Chính. 

    Những ý kiến chung đều hướng tới quyết tâm của việc thành lập Hội càng sớm càng tốt và chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp mặt ra mắt lần thứ nhất. 

    Sau khi tổng hợp tất cả ý kiến và ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của các thành viên có mặt tại cuộc họp cũng như trong thời gian qua. Anh Tôn Thạnh Nghĩa, Trưởng ban liên lạc lâm thời đã tuyên bố chính thức  thống nhất thành lập Ban Liên Lạc Hội Đồng Hương Tiên Phước và chuẩn bị cho cuộc họp mặt ra mắt đồng hương Tiên Phước tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận lần thứ nhất vào ngày chủ nhật, 29 tháng 07 năm 2012. 

    Để cho cuộc họp mặt lần đầu ngày 29/07/2012 được thành công, các thành viên Ban liên lạc cũng thống nhất sẽ tiến hành cuộc họp trù bị Ban tổ chức vào ngày 8 tháng 07 năm 2012 để chuẩn bị chu đáo cho các nội dung và chương trình của buổi ra mắt đầu tiên.

      Ban Biên Tập donghuongtienphuoc.com