www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

VKSND trực tiếp kiểm sát việc THA hình sự tại UBND cấp xã

Trong hai ngày 25 và 26 tháng 3 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND các xã, Tiên Sơn, Tiên Cảnh, Tiên Mỹ và thị trấn Tiên Kỳ. Đoàn kiểm sát do ông Phan Đình Đạo - Viện trưởng, đồng thời có sự tham gia, phối hợp của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Tòa án nhân dân huyện.

Trên cơ sở báo cáo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát sổ sách, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự; làm việc với cán bộ liên quan; trực tiếp gặp hỏi người chấp hành án. Qua đó nhận thấy, về cơ bản UBND các xã, trị trấn đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các Điều 18, 63 Luật Thi hành án hình sự trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo tại địa phương mình quản lý, không để xảy ra trường hợp người chấp hành án treo vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong thời gian thử thách.

 

Ông Phan Đình Đạo - Viện trưởng, công bố quyết định trực tiếp kiểm sát Ủy ban nhân dân xã Tiên Mỹ

Tuy nhiên, trong công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã, thị trấn còn để xảy ra một số vi phạm, thiếu sót như: UBND xã chưa kịp thời phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án treo; việc lập hồ sơ, sổ sách quản lý, theo dõi thi hành án hình sự chưa đúng, đầy đủ tài liệu thủ tục theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 63/2011/TT-BCA ngày 07/9/2011 của Bộ Công an; Sổ theo dõi người chấp hành án treo chưa cập nhật đầy đủ nội dung theo yêu cầu; UBND xã, thị trấn chưa triển khai, thực hiện Công văn 252 ngày 27/3/2018 và Công văn 439 ngày 08/8/2018 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Nam trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo.

Căn cứ kết quả kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước sẽ tổng hợp ban hành kết luận, kiến nghị các đơn vị được kiểm sát khắc phục những vi phạm, thiếu sót và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và văn bản pháp luật liên quan.   

                                           Ngọc Đức - VKSND huyện Tiên Phước