www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước tháng 6,7,8,9 năm 2018

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong tháng 6,7,8,9 năm 2018 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.


 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 01.06.2018 

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 05.06.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 08.06.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 15.06.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 19.06.2018 

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 22.06.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 26.06.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 29.06.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 06.07.2018

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 10.07.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 13.07.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 17.07.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 20.07.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 27.07.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 31.07.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 03.08.2018 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 10.08.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 17.08.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 21.08.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 24.08.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 28.08.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 31.08.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 04.09.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 05.09.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 07.09.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 14.09.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 18.09.2018