www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước tháng 2 năm 2018

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong tháng 2 năm 2018 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.

 

 

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 02.02.2018

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 06.02.2018

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 09.02.2018

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 15.02.2018

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 16.02.2018

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 17.02.2018

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 18.02.2018

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 20.02.2018

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 23.02.2018