www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước tháng 11 năm 2017

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong tháng 11 năm 2017 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.


 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 03.11.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 06.11.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 10.11.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 14.11.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 17.11.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 21.11.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 28.11.2017