www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước tháng 10 năm 2018

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong tháng 10 năm 2018 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 02.10.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 05.10.2018 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 09.10.2018  

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 12.10.2018  

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 16.10.2018   

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 19.10.2018   

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 23.10.2018   

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 26.10.2018  

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 30.10.2018