www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước tháng 1 năm 2018

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong tháng 1 năm 2018 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 02.01.2018

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 05.01.2018

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 09.01.2018

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 12.01.2018

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 16.01.2018

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 19.01.2018

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 23.01.2018


 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 26.01.2018


 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 30.01.2018