www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước phát triển trên 300 mô hình kinh tế vườn quy mô lớn

Thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025, huyện Tiên Phước đã đầu tư phát triển trên 300 mô hình kinh tế vườn với quy mô lớn cho hiệu quả kinh tế cao và hướng đến mục tiêu phát triển du lịch. 

Thực hiện đề án, Tiên Phước tập trung chỉnh trang vườn theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, hiệu quả với 142 mô hình, phát triển trên 300 mô hình kinh tế vườn quy mô lớn với diện tích trên 200 ha, 80 mô hình trồng tiêu. Riêng trong năm qua, Tiên Phước đã hỗ trợ các hạng mục kinh tế vườn, trang trại, du lịch sinh thái theo cơ chế Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 ước đạt trên 5,5 tỷ đồng.

 

Việc phát triển kinh tế vườn của Tiên Phước không chỉ giúp nâng cao giá trị của ngành nông nghiệp mà giúp địa phương hướng đến phát triển ngành du lịch. Tiên Phước đang được xây dựng là điểm nhấn trong những điểm đến trong thiết kế tuor du lịch về Tây Quảng Nam mà các doanh nghiệp du lịch hướng đến, vì vậy địa phương này đang tập trung xây dựng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên cơ sở những lợi thế về kinh tế vườn.

 

                                                     Trần Đức - Phúc Lâm, Đài QRT