www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước phát động phong trào thi đua yêu nước

Sáng 8/3/2019, huyện Tiên Phước tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Theo đánh giá các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thiết thực đã cổ vũ, động viên và huy động được các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên vào nhiẹm vụ xây dựng và phát triển Tiên Phước.

Nổi bật là việc thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 được thực hiện đạt kết quả chủ yêu dựa vào sự đóng góp của người dân. Cụ thể, Tiên Phước đã hình thành trên 400 mô hình vường hiệu quả, phát triển các cây đặc sản mà địa phương có lợi thế. Các chương trình mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được chú trọng, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của Tiên Phước giảm nhanh qua hằng năm hiện nay còn dưới 7%.  

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua năm 2018

Tiên Phước đang nỗ lực lồng ghép, huy động mọi nguồn lực đầu tư, sự đóng góp của người dân để phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Tại buổi lễ, huyện Tiên Phước tuyên dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Việt Nam trao tài trợ xây dựng Đền tưởng niệm Cây Cốc cho huyện Tiên Phước


Cũng tại lễ tổng kết, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Nam lần lượt trao bảng tượng trưng (mỗi đơn vị tài trợ 5 tỷ đồng) đóng góp xây dựng Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đồng bào chiến đấu trong cuộc đấu tranh Cây Cốc tại xã Tiên Thọ. Được biết, công trình này có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, còn lại là nguồn đối ứng của huyện Tiên Phước và nguồn xã hội hóa.

 

Trần Đức - Đài QRT