www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước kiểm tra công tác PBGDPL tại cơ sở

Thực hiện Kế hoạch PBGDPL trên địa bàn huyện năm 2018; ngày 09/8/2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Tiên Phước do đồng chí Tạ Xuân Thành, Trưởng phòng Tư pháp làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thự hiện hương ước, quy ước năm 2018 tại hai xã Tiên Cẩm và Tiên Phong.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Kiểm tra nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tóm tắt về kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước từ tháng 11/2017 đến thời điểm kiểm tra. Sau đó, Đoàn kiểm tra đi sâu làm rõ một số nội dung chưa được phản ánh đầy đủ trong hoạt động chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi công tác PBGDPL trên địa bàn xã.

gsjajĐoàn Kiểm tra làm việc tại xã Tiên Cẩm


Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Tạ Xuân Thành đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế về kỹ năng giải quyết các vụ việc tại cơ sở; vấn đề tư vấn, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù... và đề nghị UBND các xã trong thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản mới, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở, xây dựng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở.

                                     Hoàng Sa - Phòng Tư Pháp Tiên Phước