www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng phát triển kinh tế vườn

Sáng 8.7.2019, HĐND huyện Tiên Phước tổ chức kỳ họp lần thứ 9, khóa XI nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2019.

Thời gian qua, địa phương hỗ trợ nhân dân thực hiện Đề án 02 về “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng, giai đoạn 2017 - 2025” với kinh phí gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển cây tiêu Tiên Phước với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tiên Phước phát triển mới được 3 hợp tác xã, nâng tổng số lên 37 hợp tác xã với tổng số vốn kinh doanh hơn 63 tỷ đồng. Đến nay huyện đạt 203 tiêu chí nông thôn mới; bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã, phấn đấu có 3 xã về đích nông thôn mới vào cuối năm nay.

                                                     Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam