www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước giảm hơn 1.200 hộ nghèo và cận nghèo trong năm 2017

Sáng 20.4.2018, UBND huyện Tiên Phước triển khai công tác giảm nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện. Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2017, huyện Tiên Phước đã giảm được 504 hộ nghèo và 713 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,23%, cận nghèo còn 6,28%.

Huyện đã thực hiện nhiều công việc đạt kết quả trong công cuộc giảm nghèo từ nguồn lực của Trung ương và tỉnh. Có 2.558 lượt trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông được hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em độ tuổi 3, 4, 5 với 1.534 lượt; hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà trọ cho 49 học sinh phổ thông.

Cạnh đó, huyện đã cấp 4.807 thẻ BHYT cho người nghèo, 5.990 thẻ BHYT cho người cận nghèo và 2.925 thẻ BHYT cho người dân ở vùng đặc biệt khó khăn; 3.692 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội; 652 thẻ BHYT cho các đối tượng được hưởng theo Nghị quyết số 119 của HĐND tỉnh với kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Có 7 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh lụt bão. Địa phương rà soát, chọn hộ và thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi, nông cụ sản xuất cho 531 hộ thuộc hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn huyện có 308 hộ thoát nghèo và 761 hộ thoát cận nghèo bền vững đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững năm 2017; đã cấp 3.459 thẻ BHYT cho hộ thoát nghèo bền vững; hỗ trợ hơn 4,7 tỷ đồng cho hộ thoát nghèo bền vững và thôn có hộ thoát nghèo bền vững. Trong năm 2017 đã cho vay đối với 259 hộ nghèo hơn 9,8 tỷ đồng; 256 hộ cận nghèo với số tiền hơn 9,2 đồng; 522 hộ thoát nghèo với số tiền 22,7 tỷ đồng.

Năm 2018, toàn huyện đặt mục tiêu giảm 376 hộ nghèo và 137 hộ cận nghèo theo hướng bền vững.

                                                           Diễm Lệ - Báo Quảng Nam