www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Châu tổ chức hội nghị triển khai thu thập TTXDCSDLQG về dân cư

Sáng ngày 07/8/2018, UBND xã Tiên Châu huyện Tiên Phước đã tổ chức Hội nghị triển khai thu thập thông tin xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 Tại Hội nghị, Trung tá Võ Văn Nhàn – Đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Kế hoạch số 1272/KH-UBND ngày 16/7/2018 của Công an huyện Tiên Phước về việc triển khai thu thập thông tin xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, tập huấn, hướng dẫn các nội dung về công tác thu thập thông tin dân cư theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và dữ liệu thu thập phải được quản lý an toàn...


 

 Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Anh – Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, thành viên tổ công tác của xã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nhiệm vụ được phân công; tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với công dân.

Tiến hành thu thập, kiểm tra thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả. Việc triển khai thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải chính xác, đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu, mục đích đề ra, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Hoàng Diễm - UBND xã Tiên Châu