www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thành lập Cụm công nghiệp số 1 Tiên Cảnh

Cụm công nghiệp với quy mô 6ha, phía Đông giáp đường Mẹ Thứ; phía Tây giáp ruộng lúa; phía Nam giáp đất trồng cây lâu năm; phía Bắc: giáp đất trồng cây lâu năm ven sông Tiên. Định hướng bố trí ngành nghề trong cụm công nghiệp: Công nghiệp may mặc; công nghiệp chế biến nông, lâm sản, chế biến dược liệu; các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; các ngành công nghiệp sạch ít tác động đến môi trường.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 (mức tối đa không quá 10 tỷ đồng); vốn ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn thành quý IV năm 2020.

Cụm công nghiệp số 1 Tiên Cảnh được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ; Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của Chủ đầu tư đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

                                              Thùy Dung - VP.UBND tỉnh Quảng Nam