www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thẩm định khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Sơn giai đoạn 1975 – 2015”

Sáng 3.12.2017, tại xã Tiên Sơn, huyện ủy Tiên Phước tổ chức thẩm định khoa học “Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Sơn giai đoạn 1975 – 2015”.

Dự thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Sơn giai đoạn 1975 - 2015” có bố cục gồm 5 chương; trong đó chương I tập trung đánh giá về các nhiệm vụ trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1975- 1979; chương II tập trung phản ánh quá trình xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng – an ninh gia đoạn 1979 – 1985. 

Chương III thực hiện các nhiệm vụ trong thời kỳ đầu triển khai đường lối đổi mới của Đảng (1986 – 1995); Chương IV, Đảng bộ lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa (giai đoạn 1995 – 2005) và Chương cuối tập trung xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân và bộ mặt nông thôn giai đoạn 2005 – 2015.

 

Tại buổi thẩm định, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo; trong đó, một số câu từ cần được viết ngắn gọn, súc tích, có chú thích rõ ràng để người đọc dễ hiểu; cần bổ sung làm nổi bật về thế mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, y tế, giáo dục của xã Tiên Sơn trong những ngày đầu sau giải phóng cũng như tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của xã Tiên Sơn giai đoạn 1975 – 2015.

 

                                                                                      Theo QRT