www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tỷ lệ hộ nghèo ở Tiên Phước giảm còn 7%

Sáng 25.3.2019, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị triển khai công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; kết nghĩa thôn khó khăn và nhận đỡ đầu trẻ em nghèo năm 2019.

Trong năm 2018, huyện đã triển khai nhiều cơ chế, huy động các nguồn vốn giúp đỡ 398 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,23% (từ 9,23% xuống còn 7%); hộ cận nghèo giảm 326 hộ, còn 4,46%.

Huyện hỗ trợ chi phí học tập cho gần 5 nghìn học sinh, sinh viên với kinh phí gần 1,8 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu cho 118 trẻ em khó khăn, thôn khó khăn với kinh phí gần 300 triệu đồng.

Mặt trận huyện cũng vận động Quỹ vì người nghèo hơn 570 triệu đồng giúp người nghèo; hỗ trợ 29 nhà ở cho hộ nghèo với kinh phí hơn 1 tỷ đồng; các hội đoàn thể vận động gần 10 tỷ đồng giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội...

                                                     N.Hưng - Báo Quảng Nam