www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tổ chức thành công kỳ họp HĐND huyện lần thứ 6

Sáng ngày 11.7.2018 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Tiên Phước, HĐND huyện Tiên Phước tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018, bổ sung phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và bàn một số nội dung quan trọng khác.

     Đồng chí Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Chính - UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hùng Anh - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp. 

 


Đ/c Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp
 

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và nhân dân huyện nhà đang tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chi tiêu Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI nửa nhiệm kỳ 2015-2020 và  ra sức thi đua, nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại; đồng thời, phát động thi đua triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng được BTV Tỉnh ủy Quảng Nam tin tưởng, giao phó từ nay đến năm 2022, định hướng đến năm 2025; phấn đấu tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, du lịch, đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng Nông thôn mới, đóng góp những sản phẩm, thành quả quan trọng trong tiến trình phát triển KTXH của tỉnh Quảng Nam.


Quang cảnh kỳ họp

Sáu tháng đầu năm 2018 vừa qua, với sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ban ngành, đoàn thể của tỉnh; cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BTV Huyện ủy, UBND huyện, giám sát của HĐND huyện và sự phối hợp vận động, tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể, nhất là nỗ lực của cán bộ, nhân dân trong toàn huyện, huyện ta đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương được phát động góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao năng suất lao động sản xuất, nâng cao chất lượng công việc. Phong trào phát triển KTV-KTTT gắn du lịch sinh thái tiếp tục được tập trung đẩy mạnh; hình thành, nhân rộng được nhiều mô hình vườn mẫu tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế HTX, xây dựng mỗi xã một sản phẩm OCOP  được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Ngày càng có nhiều HTX, hộ nông dân, thanh niên mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, tạo môi trường sinh thái khởi nghiệp năng động trên địa bàn huyện. Gía trị CN,TTCN, TMDV tăng, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực. Một số công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn về mặt dân sinh được tập trung đầu tư. Quản lý quy hoạch, đất đai, đô thị từng bước đi vào nề nếp. Tình hình KT-XH, ANQP cơ bản ổn định. Chất lượng giáo dục, y tế, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ, khởi sắc. Chính sách an sinh được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Đời sống dân chủ trong xã hội đảm bảo, không xảy ra các vụ việc khiếu nại phức tạp đông người.

Tuy nhiên, huyện ta vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm cần phải khắc phục như: công tác chuyển đổi cây trồng còn chậm, chưa quyết liệt; quy hoạch, triển khai xây dựng NTM của một số ngành, địa phương còn chưa đạt yêu cầu, thiếu tính quyết liệt; quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều khó khăn, xử lý chưa kiên quyết, triệt để các vụ việc vi phạm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng một số công trình còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án; quản lý, kiểm soát chi tiêu ngân sách còn hạn chế, chưa chặt chẽ; quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ có chuyển biến nhưng chưa mạnh; vấn đề cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng đã đươc quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Công tác xây dựng trường trọng điểm chất lượng, trường học thân thiện, học sinh tích cực, quản lý quy hoạch trường lớp, tài sản, thiết bị giáo dục hiệu quả còn chưa cao, chưa chặt chẽ.

Tại Kỳ họp này, theo chương trình, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra và quyết nghị các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, tập trung vào những nội dung quan trọng như : vấn đề cụ thể hóa, triển khai Kết luận số 338 ngày 05/6/2018 của BTV Tỉnh ủy, trong đó trọng tâm là việc triển khai Đề án 548 về phát triển KTV,KTTT, du lịch sinh thái mang đặc trưng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025; nỗ lực thực hiện các mục tiêu trong xây dựng NTM mới, hướng đến xây dựng thành công huyện Nông thôn mới vào năm 2022 và phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt, tạo ra các sản phẩm, công trình cụ thể, chất lượng, phấn đấu xây dựng thành công huyện anh hùng lao động giai đoạn 2018-2020 và 2020-2025.

Đồng thời, bàn và thảo luận các  giải pháp đột phá về thu hút đầu tư, cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, vấn đề khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương, tăng thu ngân sách, quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng; phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh; chăm lo kiểm tra nâng cao năng lực, tinh thần tận tụy thực thi công vụ của cán bộ, công chức gắn với đào tạo bồi dưỡng cán bộ; vấn đề đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng chính quyền điện tử và công tác phòng chống tội phạm, tê nạn xã hội.

Ngoài ra, Hội nghị cũng tập trung thảo luận, đánh giá các báo cáo của Thường trực HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm một cách cụ thể, sát thực tiễn tình hình, kết quả thực hiện; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn và thách thức, xác định nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, tiên tiến cho những tháng còn lại nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KTXH năm 2018.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra và đã thông qua 4 Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018; phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017; chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước năm 2019 và xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

                             Theo VP.HĐND & UBND huyện Tiên Phước