www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Sự kiện Tiên Phước

2016-06-03 12:50
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần cuối tháng 5 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-05-15 22:42
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần đầu tháng 5 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-05-04 09:49
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần cuối tháng 4 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-04-13 21:25
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần đầu tháng 4 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-04-04 19:39
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần cuối tháng 3 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-03-27 20:29
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần giữa tháng 3 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-03-12 19:36
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần đầu tháng 3 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-03-02 13:36
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần giữa và cuối tháng 2 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-02-16 22:31
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần Tết của xuân Bính Thân năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-01-30 10:32
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong tuần cuối của tháng 1 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
Syndicate content