www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phản hồi từ thực tiễn

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết hết sức quan trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; trong đó, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả gắn với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đang đặt ra.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Và Hội nghị Trung ương 7 kết thúc hồi cuối tuần qua cũng đã thông qua nghị quyết về chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Như vậy, có thể thấy công tác xây dựng Đảng hiện nay đã thể hiện tính toàn diện, dựa trên 3 trụ cột chính: công tác xây dựng Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác cán bộ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các nghị quyết, nhiều ý kiến từ cơ sở cũng thẳng thắn chia sẻ những khó khăn gặp phải, đồng thời khẳng định dù gặp khó nhưng địa phương sẽ quyết tâm thực hiện bằng được, chỉ mong có thêm chính sách phù hợp để việc thực hiện nghị quyết thuận lợi hơn.

Bí thư Huyện ủy Tiên Phước - Phạm Văn Đốc: Đảm bảo điều kiện thực hiện tinh gọn bộ máy

Xác định muốn tinh gọn bộ máy thì việc thực hiện các mặt, các bước của công tác cán bộ là hết sức quan trọng nên Huyện ủy Tiên Phước đã chỉ đạo và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Về quy hoạch cán bộ, đảm bảo về độ tuổi, về tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, hằng năm thường xuyên bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không đủ năng lực phát triển. Về đào tạo, ngoài việc cử đi học các lớp do Trung ương, tỉnh tổ chức, huyện đã có Nghị quyết 05, ban hành Đề án 03 về đào tạo cán bộ. Trong 2 năm qua, Ban chỉ đạo đề án đã mở hàng chục lớp đào tạo và kết quả là chất lượng cán bộ, nhất là cấp xã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đối với việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, những năm qua cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định nhất là đảm bảo đức độ, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác luân chuyển tuy thực hiện số lượng ít nhưng đảm bảo chất lượng, cán bộ được luân chuyển phát huy tốt năng lực, là những tấm gương sáng mọi mặt ở cơ sở và có chiều hướng, triển vọng phát triển tốt. Thời gian đến, khi thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, đội ngũ cán bộ huyện, xã hiện nay sẽ đủ sức cáng đáng nhiệm vụ được giao.

Huyện ủy Tiên Phước đã xây dựng các chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, trong đó tập trung thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Trung ương. Ngoài những nhiệm vụ chung, những nội dung mà Tỉnh ủy chọn làm ở những nơi có điều kiện thì Tiên Phước đã đăng ký và quyết tâm thực hiện như Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận, Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra… Sáp nhập một số đơn vị công lập như Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng với Trung tâm Khai thác quỹ đất, Trung tâm Văn hóa với Đài truyền thanh; giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ cho Văn phòng Ủy ban; phối hợp với Sở Y tế để sáp nhập các cơ quan y tế trên địa bàn; sáp nhập, giải thể một số hội nghề nghiệp… Mọi thứ huyện đã sẵn sàng và đang triển khai thực hiện.

Về tinh giản biên chế, từ nay đến năm 2020 huyện sẽ thực hiện tinh giản 10% theo đúng lộ trình. Nhìn chung, việc tinh giản không có trở ngại gì, chỉ vướng ở điều kiện để tinh giản theo Nghị định 108 (tức là không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm) là rất khó thực hiện, đề nghị Trung ương nghiên cứu lại quy định này.

                                                           Diễm Lệ - Báo Quảng Nam