www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự

Sáng 17.9.2018, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự cho cán bộ, lãnh đạo chủ của huyện, nguyên cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, cán bộ lãnh đạo 15 xã, thị trấn, bí thư chi bộ thôn, khối phố trên địa bàn. Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến dự và nói chuyện thời sự.

Đại biểu được nghe thông tin chung về tình hình, xu thế phát triển của nền kinh tế, quốc phòng thế giới và thông tin khái quát về sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội – an ninh quốc phòng của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại, ngoại giao. Thông tin thời sự về tình hình biển đảo trong những năm gần đây.

Buổi nói chuyện giúp đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của địa phương nắm bắt tổng quát về tình hình kinh tế, an ninh – chính trị trong nước và quốc tế. Các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đối ngoại, ngoại giao. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

 

                                              Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước